ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства

«Первомайське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин»,

які відбулися 26 квітня 2011 року

Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства: 1.            Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.            Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 3.            Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства. 4.            Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році. 5.            Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. 6.            Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. 7.            Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. 8.            Про розподіл прибутку і збитків Товариства  за підсумками діяльності у 2010 році, встановлення порядку виплати дивідендів. 9.            Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції статуту Товариства. 10.     Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції. 11.     Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. 12.     Про внесення змін до Положення про Правління Товариства у новій редакції. 13.     Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції. 14.     Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 15.     Обрання членів Наглядової ради Товариства. 16.     Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. 17.     Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 18.     Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. 19.     Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; 20.     Про обрання членів Правління Товариства; 21.     Щодо уповноваження осіб Товариства на підписання статуту та положень, затверджених Загальними зборами та проведення дій щодо реєстрації статуту у державного реєстратора. І. Перше питання Порядку денного: «Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства» ВИРІШИЛИ:
  1. Обрати головою загальних зборів - Попова Олександра Миколайовича - представника акціонера юридичної особи - ТОВ «Шахтобуріння»
  2. Обрати секретарем загальних зборів - Либанєва Георгія Петровича - акціонера Товариства.
ІІ. Друге питання Порядку денного: «Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.      Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голови лічильної комісії      - Костєвої Валентини Геральдівни Членів лічильної комісії       - Гладуна Віталія Володимировича - Булавінова Олега Олександровича ІІ. Третє питання Порядку денного: «Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.     Затвердити наступний порядок ведення (регламент) Загальних зборів акціонерів: -   Основна доповідь  - до 15 хвилин; -   Співдоповідь - до 10 хвилин; -   Виступи в дебатах - до 5 хвилин; -   Відповіді на запитання - до 5 хвилин. Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши до секретаря Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступити тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. ІV. Четверте питання Порядку денного: «Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році.» ВИРІШИЛИ: 1.      Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році - затвердити. V. П'яте питання Порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2010р.» ВИРІШИЛИ: 1.      5-те питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік» - зняти з розгляду. VІ. Шосте питання Порядку денного: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік» ВИРІШИЛИ: 1.      6-те питання порядку денного «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік» - зняти з розгляду. VІІ. Сьоме питання Порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік» ВИРІШИЛИ: 1.      Річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік - затвердити. VІІІ. Восьме питання Порядку денного: «Про розподіл прибутку і збитків Товариства  за підсумками діяльності у 2010 році, встановлення порядку виплати дивідендів» ВИРІШИЛИ: 1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. 2. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках та у 2010 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. 3. Затвердити наступні нормативи розподілу прибутку Товариства на 2011 рік: - 5 % чистого прибутку спрямувати на формування резервного фонду; - чистий прибуток, що залишився після формування резервного фонду і покриття збитків минулих років, розподілити на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства. ІХ. Дев'яте питання Порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції статуту Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.                                   Статут ПАТ «Первомайське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин» у новій редакції - затвердити. Х. Десяте питання Порядку денного: «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.» ВИРІШИЛИ: 1.                                   Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції - затвердити. ХІ. Одинадцяте питання Порядку денного: «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції» ВИРІШИЛИ: 1.                                   Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції - затвердити. ХІІ. Дванадцяте питання Порядку денного: «Про внесення змін до Положення про Правління Товариства у новій редакції» ВИРІШИЛИ: 1.                                   Вважати Положення про Правління Товариства таким, що втратило силу. 2.                                   12-те питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Правління Товариства у новій редакції» - зняти з розгляду. ХІІІ. Тринадцяте питання Порядку денного: «Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції» ВИРІШИЛИ: 1.                                   Вважати Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило силу. 2.                                   13-те питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції» - зняти з розгляду. ХІV. Чотирнадцяте питання питання Порядку денного: «Прийняття рішення про  припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.  Припинити повноваження: Голови наглядової ради - Шами Ірини Вікторівни; Членів Наглядової ради -  Кравченко Валерія Валентиновича, - Бондар Валерія Степановича - Ногтенко Олександра Володимировича - Поліщук Ніни Іллівни. ХV. П'ятнадцяте питання Порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.  Обрати до складу Наглядової ради: Членів наглядової ради      - Семеніхіна Євгена Віталійовича - акціонера Товариства - Ружелович Олега Петровича - акціонера Товариства - юридичної особи -ТОВ «Шахтобуріння» - акціонера Товариства ХVІ. Шістнадцяте питання Порядку денного: «Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.» ВИРІШИЛИ: 1.  Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства - затвердити; 2.  Уповноважити на право підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради - Генерального директора Товариства. ХVІІ. Сімнадцяте питання Порядку денного: «Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.  Припинити повноваження: Голови ревізійної комісії - Болгової Тетяни Вадимівни; Членів Наглядової ради -  Кочевенко Надії Василівни, - Попової Валентині Яківни. ХVІІІ. Вісімнадцяте питання Порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.      Обрати ревізором Товариства - Либанєва Георгія Петровича - акціонера Товариства. ХІХ. Дев'ятнадцяте питання Порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.  Припинити повноваження: Голови Правління    - Папаки Юрія Івановича; Членів Правління     - Савоніна Ігоря Володимировича; - Костєвої Валентини Геральдівни. ХХ. Двадцяте питання Порядку денного: «Про обрання членів Правління Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.                                   20-те питання порядку денного «Про обрання членів Правління Товариства» - зняти з розгляду. ХХІ. Двадцять перше питання Порядку денного: «Щодо уповноваження осіб Товариства на підписання статуту та положень, затверджених Загальними зборами та проведення дій щодо реєстрації статуту у державного реєстратора» ВИРІШИЛИ: 1.      Уповноважити на право підписання Статуту Товариства у новій редакції та положень про загальні збори Товариства, наглядову раду Товариства - голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.      Уповноважити Генерального директора Товариства, здійснювати представництво Товариства у всіх установах і організаціях та у державного реєстратора з питань, пов'язаних з реєстрацією статуту Товариства у новій редакції, з правом подачі, одержання документів і підпису реєстраційних карток та інших заяв, документів. Надати право Генеральному директору Товариства видавати довіреності іншим особам на виконання повноважень, визначених у цьому пункті рішення.
Размещено в рубрике:  Корпоративный сектор
Первомайское ШПУ по бурению