ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Первомайське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства «Первомайське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства (надалі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

2.2. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства.

2.3. До  компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами.

2.4. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам. Наглядова рада надає звіт про свою діяльність щорічним Загальним зборам.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 2-х днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

2) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

3.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про  неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) повідомити протягом 3-х днів у письмовій формі наглядову раду та Генерального директора Товариства про втрату акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, або представник якого обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства;

8) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.4. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.5. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

3.6. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови та секретар Наглядової ради.

4.2. Членами наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність, та/або юридичні особи - акціонери.

Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

4.3. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревізором Товариства.

4.4. Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.5. Члени Наглядової ради можуть перебувати або не перебувати в трудових відносинах з Товариством.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1.            Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.

5.2.            Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення  повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

5.3.       Повноваження членів Наглядової ради, за рішенням Загальних зборів можуть бути достроково припинені у випадках:

5.3.1.      їх відкликання;

5.3.2.      незадовільної оцінки Загальними зборами діяльності Наглядової ради за підсумками роботи за рік;

5.3.3.      невиконання членами Наглядової ради обов'язків, покладених на нього (них) згідно договору, в тому числі щодо участі у засіданнях Наглядової ради Товариства без поважних причин;

5.3.4.      якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу.

5.4.            Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

5.4.1.      за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

5.4.2.      в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

5.4.3.      в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

5.4.4.      в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5.4.5.      в разі втрати акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства;

5.4.6.      в разі втрати акціонером, представником якого є член Наглядової ради, статусу акціонера Товариства.

5.5.            У випадку, визначеному п. 5.3.4. цього Положення, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

5.6.            Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

5.7.            Повноваження членів Наглядової ради у тому числі Голови Наглядової ради з підстав, визначених п. 5.4.1-5.4.6. цього Положення припиняються автоматично з моменту настання подій, зазначених у пунктах 5.4.2-5.4.6., або спливу 2-х тижневого строку у випадку, зазначеному у п.5.4.1., без згоди на це Загальних зборів та інших органів управління Товариства, у разі підтвердження цих подій відповідними документами та пред'явлення цих документів Наглядовій раді.

5.8.            У разі одностороннього складання з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це Генерального директора та Наглядову раду Товариства не пізніше як за два тижні до дати припинення своїх повноважень.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1.            Наглядова рада Товариства обирається загальними зборами акціонерів із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

6.2.            Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

6.3.            Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування у порядку, визначеному положенням Про Загальні збори Товариства.

6.4.                Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.5.            Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради.

6.6.            Наглядова рада не пізніше як за 6 днів до проведення загальних зборів повинна направити рекомендованим листом або вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу наглядової ради Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Товариства, до якого висувається особа;

- те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

6.7.    Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

6.8.    Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства.

6.9.    Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може  передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

6.10.                    Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради - юридичної особи дійсні з моменту видачі йому довіреності та отримання товариством письмового повідомлення про призначення  представника, яке, крім іншого, повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника.

Член наглядової ради - юридична особа  несе  відповідальність перед Товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- голова Наглядової ради;

- заступник голови Наглядової ради;

- секретар Наглядової ради;

- постійні та тимчасові комітети Наглядової ради.

7.2. Голова Наглядової ради:

1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;

3) організує роботу зі створення комітетів наглядової ради, висування членів наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

4) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

6) протягом 3-х днів з дати обрання (призначення) Генерального директора Товариства укладає з ним від імені Товариства контракт.

7.3. Заступник голови наглядової ради виконує обов'язки голови наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

7.4. За рішенням Наглядової ради, виконання повноважень секретаря Наглядової ради може бути покладено на Корпоративного секретаря.

7.5. Секретар Наглядової ради:

1) за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

2) забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

5) веде протоколи засідань Наглядової ради;

6) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;

7.6. На першому засіданні із числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради обираються Голова наглядової ради, його заступник та секретар.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради та/або його заступника.

7.7. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів  для  вивчення  і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради..

7.8. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства тощо. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства.

7.9. З метою  забезпечення  діяльності  комітету  з  питань аудиту наглядова рада  може прийняти рішення  щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення  служби внутрішнього  аудиту).  Внутрішній  аудитор  (служба  внутрішнього аудиту)  призначається  наглядовою  радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

7.10. У разі необхідності Наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

7.11. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

7.12. За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові наглядової ради Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1.            Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

8.2.            Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

8.3.            Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, Генерального директора, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

8.4.            Чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.5.            Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради (під час його відсутності - заступником голови), а також на письмову вимогу будь-кого із членів Наглядової ради, Генерального директора або Ревізора Товариства.

8.6.            На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань  порядку денного засідання бере участь Генеральний директор Товариства, про що він повідомляється письмово не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення засідання Наглядової ради.

8.7.            У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або  іншого  уповноваженого  трудовим колективом органу,  який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.8.             У засіданнях Наглядової ради мають право брати участь Ревізор.

8.9.            Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.10.        Засідання наглядової ради може проводитися у формі:

8.10.1. спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);

8.10.2. заочного голосування.

8.11.         Рішення про проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування приймається головою наглядової ради Товариства.

8.12.        Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до секретаря Наглядової ради Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

8.13.        Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;

- зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

8.14.        Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;

2) підстави для скликання позачергового засідання наглядової ради;

3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

8.15.        Позачергове засідання наглядової ради повинно бути скликано головою Наглядової ради не пізніше як через 5 днів після одержання відповідної вимоги.

8.16.        Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується головою Наглядової ради.

8.17.        Про скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради кожний член наглядової ради повідомляється у наступний спосіб: рекомендованим листом, або факсограмою, або шляхом врученням повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання.

8.18.        Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання;

- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування.

8.19.        Бюлетені для голосування мають містити:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;

3) дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;

4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;

5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався".

6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;

7) місце для підпису члена наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеню.

8.20.        Ініціатори скликання позачергового засідання наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 8.17 цього Положення.

8.21.        Засідання наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її складу.

8.22.        Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності та мають право голосу.

8.23.        На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

8.24.        У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голова наглядової ради має право вирішального голосу.

8.25.        У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не беруть участі у голосуванні.

8.26.        Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.27.        Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол.

8.28.        Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар.

8.29.        У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

-                     місце, дата і час проведення засідання;

-                     особи, які брали участь у засіданні;

-                     порядок денний засідання;

-                     питання, винесені на голосування,  та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради,  які голосували  "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

-                     зміст прийнятих рішень.

8.30.        Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

8.31.        Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8.32.        Члени наглядової ради Товариства, які не згодні з рішенням наглядової ради Товариства, можуть виразити особисту думку, що вноситься до протоколу.

8.33.        У разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування, члени наглядової ради зобов'язані протягом двох днів з моменту одержання повідомлення відповідно до п. 8.18. цього Положення, особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

8.34.        Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Наглядової ради.

8.35.        За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол.

8.36.        Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

8.37.        У протоколі зазначаються:

1) повне найменування Товариства;

2) дата та місце підбиття підсумків заочного голосування наглядової ради;

3) питання, винесені на заочне голосування;

4) строк приймання заповнених бюлетенів;

5) кількість отриманих бюлетенів;

6) підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем наглядової ради.

Бюлетені членів наглядової ради додаються секретарем наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену Наглядової ради протягом 3-х днів з дати складання протоколу заочного голосування.

8.38.        Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором та структурними підрозділами.

8.39.        Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 3-х днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

8.40.        Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.

8.41.        Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем Наглядової ради до архіву Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.42.        Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

8.43.        Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

8.44.  Наглядова рада в порядку здійснення контролю за діяльністю Товариства щоквартально заслуховує та затверджує звіти Генерального директора Товариства на своїх чергових засіданнях. Для заслуховування звіту Генерального директора з окремих питань його діяльності можуть бути скликані позачергові засідання Наглядової ради.

Наглядова рада має право давати доручення Ревізору про проведення позачергових перевірок (ревізій) діяльності Генерального директора, філій та представництв Товариства. У разі потреби Наглядова рада має право залучати до своєї діяльності, в т.ч. для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, аудиторів, експертів, інших фахівців, включаючи: юристів, економістів, бухгалтерів, оплата послуг яких може здійснюватися за рахунок Товариства.

9. ВИНАГОРОДА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1.            Порядок виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, а також договором, що укладається з членами наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства (чи іншою уповноваженою загальними зборами особою) на умовах, затверджених рішенням Загальних  зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Размещено в рубрике:  Корпоративный сектор
Первомайское ШПУ по бурению