ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Це Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Первомайське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Первомайське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин» (далі - Товариство).

1.2.      Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.3.      Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1.      Загальні збори є вищим органом Товариства і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

2.2.      Компетенція Загальних зборів визначається законом та Статутом Товариства.

3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1   Товариство щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Товариства за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

-                     затвердження річного звіту Товариства;

-                     розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;

-                     прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

-                     прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

-                     обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. Скликання чергових Загальних зборів здійснює Наглядова рада, яка приймає відповідне рішення про дату їх проведення, порядок денний та про включення пропозицій до порядку денного та інших питань, які пов'язані з організацією проведення чергових Загальних зборів.

3.3.             Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів) цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів

3.4.             Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках - акціонерами, які цього вимагають. Порядок денний являє собою перелік питань, які планується розглянути на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань.

3.5.       Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

3.6.       Доповнення (пропозиції) до порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому, зокрема:

3.6.1.      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку  денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

3.6.2.      Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належить кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція подається Наглядовій раді Товариства (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.

3.6.3.      Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках передбачених Статутом Товариства та законодавством - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до  складу органів  товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

3.6.4.      Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням вимог, передбачених п. 3.6.1, 3.6.2. цього Положення.

3.6.5.      Зміни  до  порядку  денного  загальних  зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.  Товариство  не  має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

3.6.6.      За результатами розгляду пропозицій акціонерів до питань порядку денного Наглядова рада приймає рішення щодо включення (відмову у включенні) цих пропозицій до порядку денного;

3.6.7.      Рішення  про  відмову у включенні до порядку денного загальних зборів пропозиції  акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

-     недотримання акціонерами строку, встановленого п. 3.6.1 цього Положення;

-     неповноти даних, передбачених п. 3.6.2. цього Положення.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3-х днів з моменту його прийняття.

3.6.8.      Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинне повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів також публікується в офіційному друкованому органі, тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів. Товариство  також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій  біржі (біржам),  на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за  10  днів до  дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

3.6.9.      Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

3.7. Про проведення Загальних зборів та їх порядок денний, акціонери повідомляються шляхом направлення на їх адресу по пошті рекомендованого листа.

3.8.      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, який складений на дату, визначену наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів), у випадках, передбачених Статутом Товариства - акціонерами Товариства, які цього вимагають.

Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

3.9.      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, визначена Наглядовою радою у рішенні про скликання Загальних зборів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

3.10.   Повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення підлягає опублікуванню у офіційному друкованому органі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п. 3.11 цього Положення.

3.11.    Повідомлення  про проведення Загальних зборів Товариство має містити такі дані:

3.11.1.  повне найменування та місцезнаходження Товариства;

3.11.2.  дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

3.11.3.  час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у Загальних зборах;

3.11.4.  дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

3.11.5.  перелік питань, що виносяться на голосування;

3.11.6.  порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів у тому числі вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу  тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

3.12.    Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

4.1.            У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник, призначений зборами трудового колективу Товариства представляти права та інтереси трудового колективу.

4.2.      Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається особою, яка веде облік права власності на акції Товариства у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.3.      На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення цього акціонера до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

4.4.      Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  акціонерного  товариства, після його складення  заборонено.

5. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1.      Від  дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у т.ч. з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

У  разі  якщо  порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених п.11.17-11.18 Статуту Товариства, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Статутом Товариства. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості  акцій) повинні  бути  єдиними для всіх акціонерів.

5.2.      Ознайомлення здійснюється за письмовим запитом акціонера на ім'я посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера-юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

5.3.            За рішенням Наглядової ради ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у т.ч. з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного, здійснюється в один або декілька із зазначених способів:

5.3.1.      за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Ознайомлення здійснюється за письмовим запитом акціонера на ім'я посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера-юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

5.3.2.      в електронній формі у наступному порядку - за вимогою акціонера, зазначеною у запиті, складеному відповідно до п. 5.2.1. цього Положення, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, надсилає документи у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти, або надає їх на носіях інформації, наданих акціонером.

5.3.3.      шляхом ознайомлення на офіційному сайті Товариства.

5.4. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.

5.5. Особа, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, веде журнал реєстрації запитів акціонерів, у якому відображає також відомості щодо ознайомлення акціонера з документами з питань порядку денного (дата ознайомлення та підпис акціонера про ознайомлення).

5.6. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не  пізніше  ніж  за  чотири  дні  до  дати проведення загальних зборів.

6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.3.      Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

6.4.      Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.

6.5.      Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

6.6.      Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

6.7.      Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

6.8.      Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

6.9.      Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це голову Реєстраційної комісії та Генерального директора, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

6.10.  У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.

6.11.  У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1.            Загальні збори проводяться згідно з регламентом, який затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного.

7.2.      Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів наглядовою радою заздалегідь призначаються голова та секретар загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової Ради, або член Наглядової ради, чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Обрання на загальних зборах голови та секретаря зборів можливе за умови включення до порядку денного загальних зборів акціонерів відповідного питання.

7.3.            Голова загальних зборів:

1) керує роботою загальних зборів;

2) оголошує про відкриття загальних зборів та завершення їх роботи;

3) відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту загальних зборів;

4) оголошує питання порядку денного і надає слово;

5) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів;

6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;

7) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення загальних зборів;

8) підписує протокол загальних зборів;

9) здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі протокол загальних зборів).

Секретар загальних зборів забезпечує відображення ходу загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі загальних зборів. У разі необхідності наглядова рада, крім секретаря загальних зборів, може призначати також секретаріат, який допомагає секретарю загальних зборів у складанні та оформленні протоколу загальних зборів.

7.4.      Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.5.      Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори).

7.6.      Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його  представника), а у разі участі представника акціонера - також  документів,  що  підтверджують повноваження представника на участь у загальних  зборах акціонерів товариства.

7.7.      Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.8.      Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія Товариства.

7.9.      Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

7.10.  Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.11.  Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.12.  Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників  акціонерів  (акціонера) та/або  Державної  комісії  з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів,  проведенням Загальних  зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.13.  Хід  Загальних  зборів  або  розгляд  окремого  питання за рішенням  ініціаторів  Загальних  зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

7.14.  Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

7.15.  Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

7.16.        Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.17.  У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

8.1.            Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених Статутом Товариства, - також акціонери-власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.2.            Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених Статутом Товариства, у яких рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій або у яких рішення приймається більш як 50 % акціонерів від загальної їх кількості.

8.3.            Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

8.4.       Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради.

8.5.      Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Наприклад: Згідно із Статутом Товариства до складу Наглядової ради входить 3 члена. Акціонер має 100 голосуючих акцій. Відповідно, для голосування з питання порядку денного «Про обрання Наглядової ради» Акціонеру надаються 300 голосів (3 місця у складі Наглядової ради х 100 акцій).

Висунуто 4 кандидати до складу Наглядової ради.

Наявні у нього 300 голосів Акціонер може в повному обсязі віддати за одного з кандидатів (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвища кандидата в графі «За» відповідно числа «300»), або розподілити ці 300 голосів між всіма чи декількома кандидатами будь-яким чином, на свій розсуд (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвищ кандидатів в графі «За» відповідного числа голосів).

8.6.            Обов'язковою умовою при розподілі Акціонером своїх голосів є неперевищення загальної суми голосів, зазначених акціонером в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів, над сумою голосів наданих йому для голосування з цього питання. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених Акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому для голосування з цього питання, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення Акціонера.

У разі якщо, в бюлетені акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування з цього питання, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси, враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що не голосували.

Якщо акціонер бажає проголосувати за якогось кандидата (кандидатів), він проставляє в бюлетені в графі «ЗА» напроти прізвища кандидата (кандидатів) кількість голосів, які він віддає за кандидата (кандидатів).

8.7.      При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається загальна кількість голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається, від акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів Наглядової ради.

8.8.      Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів із зазначенням набраної кількості голосів.

Наприклад: У протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів щодо обрання Наглядової ради буде відображено:

«1 За обрання кандидата А подано          1 320 голосів

2.За обрання кандидата Б подано                        1 300 голосів

3.За обрання кандидата В подано                        1 250 голосів

4.За обрання кандидата Г подано                        1 230 голосів

8.9.      Обраними до складу органу, що обирається, вважаються ті кандидати, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

8.10.  У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), перевага надається тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має меншу кількість акцій на дату проведення Загальних зборів.

Наприклад: У протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів щодо обрання Наглядової ради відображено:

«1. За обрання кандидата А подано         1 320 голосів

2. За обрання кандидата Б подано                       1 300 голосів

3. За обрання кандидата В подано           1 250 голосів

4. За обрання кандидата Г подано                       1 250 голосів»

Тобто, кандидати А, Б, беззаперечно входять до складу Наглядової ради.

На останню, третю вакансію претендують два кандидати (В, Г), що набрали рівну кількість голосів. При цьому:

Кандидат В висунутий до складу Наглядової ради акціонером, що на дату проведення Загальних зборів володіє 120 акціями.

Кандидат Г висунутий до складу Наглядової ради акціонером, що на дату проведення Загальних зборів володіє 90 акціями.

Проте, до складу Наглядової ради обирається кандидат Г, оскільки він був висунутий до складу Наглядової ради акціонером, що має найменшу кількість акцій серед акціонерів, що висунули конкурентів кандидата В.

На підтвердження даних, що є підставою для остаточного вирішення питання про обрання до складу органу Товариства того чи іншого кандидата, Генеральний директор та/або Наглядова рада мають пред'явити Загальним зборам оригінал письмової пропозиції акціонера (акціонерів), що висували кандидатів. Кількість акцій у власності таких акціонерів встановлюється на підставі оригіналу переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.11.  У разі відсутності у кандидатів, що набрали рівну кількість голосів за підсумками кумулятивного голосування, переваг один перед іншим, передбачених у пункті 8.10., такі кандидати не обираються до складу органу Товариства.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

8.12.  Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

8.13.  Бюлетені для голосування видаються кожному акціонеру Головою та членами Реєстраційної комісії під час реєстрації акціонера для участі у Загальних зборах під розпис акціонера у Журналі обліку видачі бюлетенів учасникам Загальних зборів.

8.14.  Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) питання,  винесене на  голосування,  та  проект  (проекти) рішення з цього питання;

4) варіанти голосування за кожний  проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про  те,  що  бюлетень  має  бути  підписаний акціонером (представником  акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення  кількості   голосів,   що   належать   кожному акціонеру.

8.15.        У разі   проведення   голосування  з  питань  обрання  членів наглядової ради Товариства бюлетень  для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

8.16.  Бюлетень для кумулятивного голосування з питань обрання членів наглядової ради повинен містить:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно  до  вимог, встановлених Державною комісією  з  цінних  паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником  акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

8.17.  Форма  і  текст  бюлетеня  для  голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу  органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів -  акціонерами, які  цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів  ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному розділом 5 цього Положення.

8.18.  Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

-          якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством (або акціонерами, що скликають Загальні збори) зразка;

-          на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника);

-          якщо на бюлетені акціонером не зроблено жодної позначки;

-          у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування;

-          у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.19.        Для організації процедури голосування на загальних зборах та підрахунку голосів Загальними зборами обирається  лічильна комісія.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

1) організує голосування на загальних зборах;

2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

4) складає протокол про підсумки голосування;

5) опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування).

8.20.  Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

8.21.  Лічильна комісія складається не менше ніж з трьох осіб (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною). До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу органів Товариства.

9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

9.1.      За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Зберігачу або Депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник Зберігача або Депозитарію.

9.2.      У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

-          повне найменування Товариства;

-          дата проведення Загальних зборів;

-          перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

-          рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.3.      Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на офіційній веб-сторінці Товариства.

9.4.      Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.5.      Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1.  Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

10.2.  До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

10.2.1.  дату, час і місце проведення Загальних зборів;

10.2.2.  дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

10.2.3.  загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

10.2.4.  загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

10.2.5.  кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

10.2.6.  головуючого та секретаря Загальних зборів;

10.2.7.  склад лічильної комісії;

10.2.8.  порядок денний Загальних зборів;

10.2.9.  основні тези виступів;

10.2.10.                     порядок голосування на Загальних зборах;

10.2.11.                     підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

10.3.  Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

11. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

11.1.  Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

-          з власної ініціативи;

-          на вимогу Генерального директора Товариства - у разі необхідності вчинення значного правочину або порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;

-          на вимогу Ревізора;

-          на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

-          в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

11.2.  Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі Генеральному директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Генеральний директор Товариства протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов'язаний передати цю вимогу на розгляд Наглядовій раді Товариства.

11.3.  Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

11.4.  Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

-         якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

-         неповноти даних, передбачених пунктом 11.2 цього  Положення.

11.5.  Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства (Генеральному директору, Ревізору) або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

11.6.  Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

11.7.  Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до розділу 3 цього Положення (який не може включати питання обрання членів Наглядової ради) не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з такою процедурою скликання не проводяться.

11.8.  У разі якщо протягом строку, встановленого п. 11.3. цього Положення, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

11.9.  Особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язана протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради Товариства.

11.10.    У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

12.1.         У   разі,   якщо  рішення  Загальних  зборів  або  порядок прийняття такого рішення  порушують  вимоги  Закону України «Про акціонерні товариства»,  інших актів  законодавства, Статуту  чи цього Положення,  акціонер,  права та охоронювані  законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

12.2.         Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів щодо відмови в обов'язковому викупу Товариством акцій на вимогу акціонера у випадках, передбачених Статутом Товариства, виключно після отримання письмової відмови в реалізації  права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

(к началу)

на загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства

«Первомайське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин»,

які відбулися 26 квітня 2011 року

Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства: 1.            Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.            Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 3.            Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства. 4.            Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році. 5.            Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. 6.            Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. 7.            Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. 8.            Про розподіл прибутку і збитків Товариства  за підсумками діяльності у 2010 році, встановлення порядку виплати дивідендів. 9.            Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції статуту Товариства. 10.     Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції. 11.     Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. 12.     Про внесення змін до Положення про Правління Товариства у новій редакції. 13.     Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції. 14.     Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 15.     Обрання членів Наглядової ради Товариства. 16.     Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. 17.     Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 18.     Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. 19.     Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; 20.     Про обрання членів Правління Товариства; 21.     Щодо уповноваження осіб Товариства на підписання статуту та положень, затверджених Загальними зборами та проведення дій щодо реєстрації статуту у державного реєстратора. І. Перше питання Порядку денного: «Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства» ВИРІШИЛИ:
  1. Обрати головою загальних зборів - Попова Олександра Миколайовича - представника акціонера юридичної особи - ТОВ «Шахтобуріння»
  2. Обрати секретарем загальних зборів - Либанєва Георгія Петровича - акціонера Товариства.
ІІ. Друге питання Порядку денного: «Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.      Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голови лічильної комісії      - Костєвої Валентини Геральдівни Членів лічильної комісії       - Гладуна Віталія Володимировича - Булавінова Олега Олександровича ІІ. Третє питання Порядку денного: «Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.     Затвердити наступний порядок ведення (регламент) Загальних зборів акціонерів: -   Основна доповідь  - до 15 хвилин; -   Співдоповідь - до 10 хвилин; -   Виступи в дебатах - до 5 хвилин; -   Відповіді на запитання - до 5 хвилин. Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши до секретаря Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступити тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. ІV. Четверте питання Порядку денного: «Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році.» ВИРІШИЛИ: 1.      Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році - затвердити. V. П'яте питання Порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2010р.» ВИРІШИЛИ: 1.      5-те питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік» - зняти з розгляду. VІ. Шосте питання Порядку денного: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік» ВИРІШИЛИ: 1.      6-те питання порядку денного «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік» - зняти з розгляду. VІІ. Сьоме питання Порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік» ВИРІШИЛИ: 1.      Річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік - затвердити. VІІІ. Восьме питання Порядку денного: «Про розподіл прибутку і збитків Товариства  за підсумками діяльності у 2010 році, встановлення порядку виплати дивідендів» ВИРІШИЛИ: 1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. 2. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках та у 2010 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. 3. Затвердити наступні нормативи розподілу прибутку Товариства на 2011 рік: - 5 % чистого прибутку спрямувати на формування резервного фонду; - чистий прибуток, що залишився після формування резервного фонду і покриття збитків минулих років, розподілити на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства. ІХ. Дев'яте питання Порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції статуту Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.                                   Статут ПАТ «Первомайське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин» у новій редакції - затвердити. Х. Десяте питання Порядку денного: «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.» ВИРІШИЛИ: 1.                                   Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції - затвердити. ХІ. Одинадцяте питання Порядку денного: «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції» ВИРІШИЛИ: 1.                                   Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції - затвердити. ХІІ. Дванадцяте питання Порядку денного: «Про внесення змін до Положення про Правління Товариства у новій редакції» ВИРІШИЛИ: 1.                                   Вважати Положення про Правління Товариства таким, що втратило силу. 2.                                   12-те питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Правління Товариства у новій редакції» - зняти з розгляду. ХІІІ. Тринадцяте питання Порядку денного: «Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції» ВИРІШИЛИ: 1.                                   Вважати Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило силу. 2.                                   13-те питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції» - зняти з розгляду. ХІV. Чотирнадцяте питання питання Порядку денного: «Прийняття рішення про  припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.  Припинити повноваження: Голови наглядової ради - Шами Ірини Вікторівни; Членів Наглядової ради -  Кравченко Валерія Валентиновича, - Бондар Валерія Степановича - Ногтенко Олександра Володимировича - Поліщук Ніни Іллівни. ХV. П'ятнадцяте питання Порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.  Обрати до складу Наглядової ради: Членів наглядової ради      - Семеніхіна Євгена Віталійовича - акціонера Товариства - Ружелович Олега Петровича - акціонера Товариства - юридичної особи -ТОВ «Шахтобуріння» - акціонера Товариства ХVІ. Шістнадцяте питання Порядку денного: «Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.» ВИРІШИЛИ: 1.  Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства - затвердити; 2.  Уповноважити на право підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради - Генерального директора Товариства. ХVІІ. Сімнадцяте питання Порядку денного: «Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.  Припинити повноваження: Голови ревізійної комісії - Болгової Тетяни Вадимівни; Членів Наглядової ради -  Кочевенко Надії Василівни, - Попової Валентині Яківни. ХVІІІ. Вісімнадцяте питання Порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.      Обрати ревізором Товариства - Либанєва Георгія Петровича - акціонера Товариства. ХІХ. Дев'ятнадцяте питання Порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.  Припинити повноваження: Голови Правління    - Папаки Юрія Івановича; Членів Правління     - Савоніна Ігоря Володимировича; - Костєвої Валентини Геральдівни. ХХ. Двадцяте питання Порядку денного: «Про обрання членів Правління Товариства» ВИРІШИЛИ: 1.                                   20-те питання порядку денного «Про обрання членів Правління Товариства» - зняти з розгляду. ХХІ. Двадцять перше питання Порядку денного: «Щодо уповноваження осіб Товариства на підписання статуту та положень, затверджених Загальними зборами та проведення дій щодо реєстрації статуту у державного реєстратора» ВИРІШИЛИ: 1.      Уповноважити на право підписання Статуту Товариства у новій редакції та положень про загальні збори Товариства, наглядову раду Товариства - голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.      Уповноважити Генерального директора Товариства, здійснювати представництво Товариства у всіх установах і організаціях та у державного реєстратора з питань, пов'язаних з реєстрацією статуту Товариства у новій редакції, з правом подачі, одержання документів і підпису реєстраційних карток та інших заяв, документів. Надати право Генеральному директору Товариства видавати довіреності іншим особам на виконання повноважень, визначених у цьому пункті рішення.

Размещено в рубрике:  Корпоративный сектор
Первомайское ШПУ по бурению